نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه ریاضیات گسسته توسط انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی

این کارگاه در محل دبیرستان ایرانشهر با حضور ۴۰ نفر از همکاران نواحی یک، میبد، تفت، زارچ و اشکذر و ناحیه ۲ تشکیل گردید.

برگزاری کارگاه ریاضیات گسسته توسط انجمن علمی و آموزشی معلمان ریاضی
این کارگاه در محل دبیرستان ایرانشهر با حضور ۴۰ نفر از همکاران نواحی یک، میبد، تفت، زارچ و اشکذر و ناحیه ۲ تشکیل گردید.
در این کارگاه جناب دکتر صالحی در موضوع گراف مطالب مقدماتی را مطرح نمود و فصل احتمال مورد بررسی قرار گرفت.
در پایان به همکاران شرکت کننده گواهی شرکت در کارگاه اعطا گردید.