نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه اتحادیه ی کشوری و هم اندیشی انجمن های علمی و آموزشی معلمان جغرافیا


مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان در این نشست در خصوص انجمن های علمی و نقش آن ها در پیشبرد اهداف علمی آموزش و پرورش مباحثی را مطرح نمود.

در ادامه معاون پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استان نیز پیرامون انجمن ها و تاثیر علمی آموزشی آنها در ارتقاء سطح علمی معلمان بیاناتی را ایراد نمود.

در ادامه نعیمی پور رئیس انجمن جغرافیای استان گزارشی از عملکرد انجمن ارائه و سپس رئیس اتحادیه انجمن جغرافیای کشور به معرفی اتحادیه و دلائل تشکیل آن به ایراد سخن پرداخت و تعامل انجمن ها و برگزاری همچین نشست هایی را در فعالیت های انجمن ها مفید دانسته و خواستار ادامه این روند شد.

بخش پایانی این نشست با سخنرانی دکتر شریفی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد پیرامون ژئومورفولوژی استان یزد ادامه یافت.