نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخن مدیریت برنامه ریزی

رئیس اداره برنامه ریزی :

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله دارد و اجرای دوره های آموزشی

 متناسب با این وظایف باعث می گردد تا کارایی واثر بخشی کارکنان افزایش یابد،

 البته می بایست این آموزش و بهسازی مداوم و مدیریت شده باشد.