نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست کارشناسان آموزش نیروی انسانی

نشست کارشناسان آموزش نیروی انسانی نواحی و مناطق چهارده گانه استان در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت یزد برگزار شد.

رئیس اداره برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی برنامه های حوزه آموزش نیروی انسانی را  در سال تحصیلی جدید بیان کرد.

در ادامه فرایندهای مربوط به دوره های آموزشی کوتاه مدت تشریح گردید و به سوالات و مشکلات کارشناسان آموزش نیروی انسانی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی پاسخ داده شد.

همچنین از کارشناسان برتر آموزش نیروی انسانی در ارزیابی سال 95 با حضور معاون پژوهش، برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی تقدیر شد.