نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش علمی اقلیم شناسی

انجمن علمی آموزشی جغرافیای یزد همایش علمی اقلیم شناسی را در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار نمود

انجمن علمی آموزشی جغرافیای یزد همایش علمی اقلیم شناسی را در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار نمود

مايش علمي "اقلیم شناسی" به همت انجمن معلمان جغرافیا استان يزد در روز جمعه مورخ 25/08/1397  در محل پژوهشكده تعليم و تربيت يزد برگزار گردید

 این همايش با سخنراني دكتر مزیدی از دانشگاه يزد با  موضوع اقلیم شناسی و بررسی  كتاب جفرافیا برگزار گرديد.
در اين همايش دبیران جغرافیای استان شركت نمودند.