نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه هنرهای نمایشی

کارگاه هنرهای نمایشی توسط انجمن علمی آموزشی معلمان هنر برگزار گردید

کارگاه هنرهای نمایشی توسط انجمن علمی آموزشی معلمان هنر برگزار گردید
در این کارگاه که با حضور بیش از 40 نفر از همکاران در محل پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار گردید اصول نمایش عروسکی توسط استاد محمد حسن ابویی آموزش داده شد .