نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96022-دوره آموزشی سرباز معلمان (مهارت‌های بدوخدمت معلمان)


عنوان دوره: مهارتهای بدوخدمت معلمان

كد دوره: 91402409

ساعت دوره: 54 ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: سرباز معلمان

مکان برگزاری:  بلوار شهید عاصی زاده، پژوهش‌سرای امام جعفرصادق (ع)

برنامه برگزاری: سه کلاس به شرح زیر

کلاس 101: ناحیه یک - تفت - زارچ - اشکذر  
ایام هفته تاریخ 8-9:30 9:45-11:15 11:30-13  
شنبه 96/6/11 روشها وفنون تدریس ارزشیابی روان شناسی تربیتی  
یکشنبه 96/6/12 ارزشیابی روشها وفنون تدریس روان شناسی تربیتی  
دوشنبه 96/6/13 ریاضی ارزشیابی ادبیات  
سه شنبه 96/6/14 ارزشیابی روشها وفنون تدریس روان شناسی تربیتی  
چهارشنبه 96/6/15 روان شناسی تربیتی ارزشیابی روان شناسی تربیتی  
پنج شنبه 96/6/16 روان شناسی تربیتی روشها وفنون تدریس ادبیات  
جمعه 96/6/17 ریاضی روشها وفنون تدریس علوم  
یکشنبه 96/6/20 علوم روشها وفنون تدریس ریاضی  
دوشنبه 96/6/21 روان شناسی تربیتی علوم ریاضی  
           
کلاس 102: ناحیه دو - مهریز  
ایام هفته تاریخ 8-9:30 9:45-11:15 11:30-13  
شنبه 96/6/11 ارزشیابی روشها وفنون تدریس علوم  
یکشنبه 96/6/12 روان شناسی تربیتی ارزشیابی روشها وفنون تدریس  
دوشنبه 96/6/13 ارزشیابی روشها وفنون تدریس ریاضی  
سه شنبه 96/6/14 روان شناسی تربیتی ریاضی ارزشیابی  
چهارشنبه 96/6/15 ارزشیابی روشها وفنون تدریس علوم  
پنج شنبه 96/6/16 ریاضی روان شناسی تربیتی علوم  
جمعه 96/6/17 ادبیات ریاضی ادبیات  
یکشنبه 96/6/20 روشها وفنون تدریس روان شناسی تربیتی روان شناسی تربیتی  
دوشنبه 96/6/21 روشها وفنون تدریس روان شناسی تربیتی روان شناسی تربیتی  
           
کلاس 103: ابرکوه - بافق - بهاباد - میبد - اردکان
ایام هفته تاریخ 8-9:30 9:45-11:15 11:30-13 14-15:20
شنبه 96/6/11 روان شناسی تربیتی روان شناسی تربیتی ارزشیابی علوم
یکشنبه 96/6/12 روشها وفنون تدریس روان شناسی تربیتی ارزشیابی ریاضی
دوشنبه 96/6/13 روشها وفنون تدریس ریاضی ارزشیابی ادبیات
سه شنبه 96/6/14 روشها وفنون تدریس ارزشیابی علوم روانشناسی تربیتی
چهارشنبه 96/6/15 روشها وفنون تدریس روان شناسی تربیتی ارزشیابی روانشناسی تربیتی
پنج شنبه 96/6/16 روشها وفنون تدریس علوم روان شناسی تربیتی ریاضی
جمعه 96/6/17 روشها وفنون تدریس ادبیات ریاضی