نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96023-دوره آموزشی توانمندسازی نیروهای حوزه معاونت پرورشی

عنوان دوره: فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی / رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

کد دوره:99505907 / 99505908

ساعت دوره: 12+12=24 ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: معاونین و مربیان پرورشی و کارشناسان حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی ادارات تابعه

زمان ثبت نام اولیه توسط فراگیر: خواهران و برادران: 07/06/96 الی 14/06/96

زمان ثبت نام قطعی توسط کارشناس: خواهران و برادران: 15/06/96 الی 16/06/96

زمان برگزاری:

خواهران: 19/06/96 الی 21/06/96

برادران: 21/06/96 الی 23/06/96

* زمان پذیرش روزهای 19/06/96 و 21/06/96 ساعت 16 می­باشد.

روش ثبت نام:

ثبت نام اولیه توسط فراگیر در سایت معاونت پژوهش و برنامه ریزی این اداره کل به نشانیtstc.yazdedu.ir   

ثبت نام قطعی توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی محل خدمت در سامانه LTMS پس از تایید معاونت پرورشی

مکان برگزاری: اردوگاه شهید صدوقی سانیچ

روش اجرا: در قالب اردوی آموزشی سه روزه و  به صورت کارگاهی به تفکیک خواهران و برادران

نکات مهم:

  • انتظار می­رود با توجه به تأکید معاونین محترم پرورشی ادارات تابعه و همچنین درخواست های مکرر معاونین و  مربیان تربیتی مبنی بر ضرورت آموزش نیروهای حوزه تربیتی و حضور اساتید برتر و همچنین هزینه های برگزاری چنین دوره‌هایی، ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه معاونین و مربیان تربیتی در این دوره شرکت نمایند.
  • حضور کلیه معاونین و مربیان تربیتی در این دوره الزامی و رایگان می­باشد.
  • ایاب و ذهاب فراگیران به عهده ادارات مربوطه می­باشد.
  • ثبت نام قطعی فراگیران بعد از اتمام مهلت ثبت نام اولیه (14/06/96) و پس از تایید معاونت پرورشی منطقه، توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی محل خدمت در سامانه LTMS انجام می شود.

فرم ثبت نام اولیه فراگیران دوره

آدرس کوتاه: