نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96025-دوره های آموزشی تربیت بدنی


دوره های تربیت بدنی ادامه با هماهنگی کارشناس آموزش نیروی انسانی و تربیت بدنی منطقه و براساس نیاز برنامه ریزی و اجرا می گردد

 

عنوان دوره: مهارت های عمومی تربیت بدنی

كد دوره: 99506122

ساعت دوره: 16ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: آموزگاران حق التدریس - مدیران و معاونین ابتدایی  - کارشناسان تربیت بدنی - سایر آموزگاران تربیت بدنی

===============================================

عنوان دوره: اصول ومبانی تربیت بدنی

كد دوره: 92304680

ساعت دوره: 10ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: مدیران و معاونین کلیه مقاطع

==============================================

عنوان دوره: اصول طراحی آموزشی

كد دوره: 91400457

ساعت دوره: 16ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: معلمان تربیت بدنی