نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96028-آموزه ها و معارف قرآنی(شمیم دانش)


عنوان دوره: آموزه ها و معارف قرانی(شمیم دانش)

كد دوره: 99506146

ساعت دوره: 28ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: کلیه کارکنان اداری و آموزشی

برنامه اجرایی:

نوبت آزمون

شماره درس از موضوعات چهارگانه

شماره جلسات در سامانه

تاریخ آزمون

درصد نمره آزمون در نمره نهایی

اول

درس 1 تا 8

جلسه 1 تا 32

22 تا 26 آبان

25%

دوم

درس 9 تا 16

جلسه 33 تا 64

20  تا 24 آذر

25%

نهایی

تمام دروس

تمام جلسات

18 تا 22 دی

40%

 

 

 

 

 

فراگیران می توانند پس از ورود به سامانه LTMS و انتخاب دوره و از طریق كلیك بر روی "ورود به كلاس"، محتوای دوره را از سامانه اختصاصی این دوره به نشانی https://edu.mahdavi.ir دریافت كنند- برای اولین بار حتما می بایست از سامانه LTMS به محتوای دوره دسترسی پیدا كنید

محتوای دوره از فركانس رادیو قرآن برنامه «شمیم دانش» به نشانی پوشش فركانسی FM پوشش فركانسی رادیو قرآن FM ردیف 100 مگاهرتز - AM ردیف 900 كیلو هرتز، از  ساعت 30/19 تا ساعت  20   از رادیو پخش خواهد شد. آدرس اینترنتی : radioquran.ir/ProgramHome?m=056536