نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96031-آموزه‌ها و مفاهیم اسلامی در مشاوره از منظر قرآن کریم و شیوه‌های تشویق دانش‌آموزان به نماز(شمیم دانش)


عنوان دوره: آموزه‌ها و مفاهیم اسلامی در مشاوره از منظر قرآن کریم و شیوه‌های تشویق دانش‌آموزان به نماز(شمیم دانش)

کد دوره: 99506150

ساعت دوره: 14 ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: مربیان و معاونین پرورشی، مشاوران

برنامه اجرایی:

نوبت آزمون

شماره درس از موضوعات چهارگانه

شماره جلسات در سامانه

تاریخ آزمون

درصد نمره آزمون در نمره نهایی

اول

درس 1 تا 8

جلسه 1 تا 16

30آبان

25%

دوم

درس 9 تا 16

جلسه 17 تا 32

27 آذر

25%

نهایی

تمام دروس

تمام جلسات

24 دی

40%

 

فراگیران می توانند پس از ورود به سامانه LTMS و انتخاب دوره و از طریق كلیك بر روی "ورود به كلاس"، محتوای دوره را از سامانه اختصاصی این دوره به نشانی https://edu.mahdavi.ir دریافت كنند- برای اولین بار حتما می بایست از سامانه LTMS به محتوای دوره دسترسی پیدا كنید

محتوای دوره از فركانس رادیو قرآن برنامه «شمیم دانش» به نشانی پوشش فركانسی FM پوشش فركانسی رادیو قرآن FM ردیف 100 مگاهرتز - AM ردیف 900 كیلو هرتز، از  ساعت 30/19 تا ساعت  20   از رادیو پخش خواهد شد. آدرس اینترنتی : radioquran.ir/ProgramHome?m=056536