نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96033-دوره های آموزشی تفکر و سبک زندگی (پایه هفتم و هشتم)


عنوان دوره: بررسی تحلیل. روش تدریس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم / پایه هشتم

کد دوره: 99506156  -  99506155

ساعت دوره: 24 +24

ویژگی دوره: تخصصی

زمان و مکان ثبت نام: از 10 تا 20 آبان و در سامانه LTMS

زمان و مکان برگزاری دوره: شروع از 20 آبان و در سامانه رایادرس

فراگیران: تمام فراگیرانی که ابلاغ این درس را دارند (رشته تدریس: تفکر وسبک زندگی (متوسطه اول )(2509))