نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96034-دوره های آموزشی طرح شهاب


کد دوره: 91401176

عنوان دوره: آموزش و پرورش دانش آموزان تیزهوش

ساعت دوره: 18

شرایط فراگیران: مدیرآموزگاران و آموزگاران  دارای رشته شغلی مدیرامورآموزشی(135), آموزگاری(101), دبیری(102), هنرآموزی(103), مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104), مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105), مربی امورتربیتی(107), مشاور تحصیلی(949), (0)

 

کد دوره: 91401018

عنوان دوره: شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان

ساعت دوره:16

شرایط فراگیران: کارشناس ابتدایی، مدیردوره دوم ابتدایی، معاون دوره دوم ابتدایی، مربی تربیتی ابتدایی، مراقب بهداشت ابتدایی، آموزگار تربیت بدنی، مدیرآموزگار و آموزگاران دارای رشته شغلی كارشناس امورفوق برنامه(124),مربی امورآموزشی(169),آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مدیریت واحد آموزشی(120),مشاور تحصیلی(949), كارشناس امور آموزشی(194),كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی(131), (0),کارکنان غیرانتفاعی(9100), حق التدریس بگیر(9200)

 

شرایط آموزگاران در مناطق چهارده گانه

مناطق ناحیه2 و زارچ: آموزگاران پایه چهارم، پنجم و ششم

مناطق اردکان، اشکذر، بافق و میبد: آموزگاران پایه چهارم و پنجم

سایر مناطق: آموزگاران پایه چهارم