نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96036-شیوه های نوین در هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه

96036-شیوه های نوین در هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطهنام دوره: دوره شیوه های نوین در هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه

کد دوره: 91402059

ساعت: 16ساعت

زمان و مکان ثبت نام: از 10 تا 20 آبان و در سامانه LTMS

زمان و مکان برگزاری دوره: شروع از 20 آبان و در سامانه رایادرس

فراگیران: مشاوران مدارس دوره های تحصیلی ، مدیران و معاونین آموزشی و پرورشی متوسطه اول با شرط ذیل

رشته شغلی: مشاور تحصیلی(949),مدیریت واحد آموزشی(120)
مقطع: ,بازرگاني وحرفه اي (7),فني استثنايي (34),متوسطه استثنايي (33),متوسطه عمومي (5),متوسطه حرفه اي استثنايي(35),متوسطه دوره اول(19),متوسطه دوره اول استثنايي (48),متوسطه دوره اول پيش حرفه اي استثنايي (49),هنرستان فني (6),کاردانش (25),کشاورزي (8)