نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96036-شیوه های نوین در هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه


نام دوره: دوره شیوه های نوین در هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره اول متوسطه

کد دوره: 91402059

ساعت: 16ساعت

زمان و مکان ثبت نام: از 10 تا 20 آبان و در سامانه LTMS

زمان و مکان برگزاری دوره: شروع از 20 آبان و در سامانه رایادرس

فراگیران: مشاوران مدارس دوره های تحصیلی ، مدیران و معاونین آموزشی و پرورشی متوسطه اول با شرط ذیل

رشته شغلی: مشاور تحصیلی(949),مدیریت واحد آموزشی(120)
مقطع: ,بازرگاني وحرفه اي (7),فني استثنايي (34),متوسطه استثنايي (33),متوسطه عمومي (5),متوسطه حرفه اي استثنايي(35),متوسطه دوره اول(19),متوسطه دوره اول استثنايي (48),متوسطه دوره اول پيش حرفه اي استثنايي (49),هنرستان فني (6),کاردانش (25),کشاورزي (8)

آدرس کوتاه: