نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96039-راهنمای سفیران سلامت (زیج خود مراقبتی)


عنوان دوره: راهنمای سفیران سلامت (زیج خود مراقبتی)

كد دوره: 92101731

ساعت دوره: 8ساعت

ویژگی دوره: عمومی

فراگیران: کلیه کارکنان اداری و آموزشی

برنامه ریزی و اجرای دوره براساس تعداد فراگیران، آمار کتاب و با هماهنگی کارشناس بهداشت مناطق و تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی انجام می گردد.