نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96042-یادگیری معکوس


عنوان دوره: یادگیری معکوس

کد: 99505904

ساعت: 12

ویژگی: تخصصی

فراگیران: کادر مدارس پیشرو در مناطق ناحیه1و2، اردکان، میبد و مهریز دارای رشته شغلی آموزگاری(101),دبیری(102),هنرآموزی(103),مدیریت واحد آموزشی(120),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مشاور تحصیلی(949)

فراگیران دوره با توجه به لیست کارشناس مشاوره منطقه، قبل از شروع دوره توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی در دوره ثبت نام گردند

برنامه اجرایی:

منطقه

تاریخ

ساعت

تاریخ

ساعت

تاریخ

ساعت

مهریز

01/09/96

16-20

14/09/96

16-20

03/10/96

16-20

اردکان

07/09/96

16-20

09/09/96

8-14

 

 

میبد

21/09/96

16-20

 

 

 

 

ناحیه1

12/09/96

16-20

19/09/96

16-20

26/09/96

16-20

ناحیه2

13/09/96

16-20

20/09/96

16-20

27/09/96

16-20