نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96048-شناخت جریان سلفی تکفیری


عنوان دوره: شناخت جریان سلفی تکفیری

کد: 99505538

ساعت: 16

ویژگی: تخصصی

فراگیران: معرفی فراگیران از سازمان بسیج و کارشناسان حراست ادارت

برنامه اجرایی:

منطقه

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

منطقه اجرا

مکان اجرا

ناحیه1و2 ، اشکذر

29/09/1396

16-20

یزد

مرکز آموزش امام جعفر صادق (ع) –بلوار شهید عاصی زاده

ناحیه1و2 ، اشکذر

30/09/1396

08-14

یزد

مرکز آموزش امام جعفر صادق (ع)- بلوار شهید عاصی زاده

ناحیه1و2 ، اشکذر

01/10/1396

08-14

یزد

مرکز آموزش امام خمینی (ره)-جنب بوستان ولایت

خاتم و مروست

 

 

مروست

 

مهریز

 

 

مهریز