نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96049-تحلیل استاندارد مهارت "الگوساز لباس با رایانه "


عنوان دوره: تحلیل استاندارد مهارت "الگوساز لباس با رایانه "

کد: 94204004

ساعت: 24

ویژگی: تخصصی

فراگیران: ثبت نام شدگان LTMS

برنامه اجرایی:

منطقه

منطقه اجرا

مکان اجرا

تاریخ اجرا

ساعت اجرا

ناحیه دو ، میبد ،اردکان ، تفت ، ابرکوه، بهاباد

یزد

هنرستان 15 خرداد

1396/10/07

1396/10/14

1396/10/21

8-14

ناحیه یک ، زارچ ، اشکذر

یزد

هنرستان 15 خرداد

1396/10/08

1396/10/15

1396/10/22

8-14