نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96050-عكاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر رشته فتوگرافیك


عنوان دوره: بررسی ، تحلیل و روش تدریس « عكاسی پرسنلی و ویرایش حروف و تصویر رشته فتوگرافیك» پایه دهم و باز آموزی

کد: 99505741

ساعت: 32

ویژگی: تخصصی

فراگیران: ثبت نام شدگان LTMS

برنامه اجرایی:  ساعت8-14

1396/10/07

1396/10/08

1396/10/14

1396/10/15


مکان برگزاری: خیابان شهید مطهری - کوچه سید صحرا (روبروی پارک غدیر) - هنرستان سالاری