نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96053-تربیت بدنی و آمادگی جسمانی


عنوان دوره: تربیت بدنی و آمادگی جسمانی

کد: 92305713

ساعت: 4

ویژگی: عمومی

فراگیران: کلیه آموزگاران و دبیران تربیت بدنی تمام مناطق

دوره حداکثر تا پایان دیماه با هماهنگی کارشناس تربیت بدنی منطقه برنامه ریزی و اجرا گردد.