نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96054-پودمان مهارتی «گره چین » پایه دهم


عنوان دوره: پودمان مهارتی «گره چین » پایه دهم

کد: 99506024

ساعت: 32

ویژگی: تخصصی

فراگیران: ثبت نام شدگان سامانه LTMS

مکان برگزاری: میدان خاتمی - خیابان خرمشهر- میدان طلائیه - روبروی کارخانه الکترود - هنرستان ذکایی

زمان برگزاری:

1396/10/14

1396/10/15

1396/10/16

1396/10/17