نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96060-پرورش حس مذهبی در کودکان و نوجوانان


عنوان دوره: پرورش حس مذهبی در کودکان و نوجوانان

کد دوره: 92503727

ساعت: 14

ویژگی: تخصصی

فراگیران: معلمین پایه سوم ابتدایی مناطق اشکذر، زارچ، ناحیه1و2

فراگیران دوره با توجه به لیست کارشناس قرآن منطقه، قبل از شروع دوره توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی در دوره ثبت نام گردند

برنامه اجرایی:

تاریخ

ساعت

مکان

03/11/96

16-20

اشکذر و زارچ

ناحیه1 و2

 

04/11/96

16-20

05/11/96

8-13