نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96061-برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای اردویی


عنوان دوره: برنامه ریزی و مدیریت فعالیتهای اردویی

کد دوره: 94004120

ساعت: 32

ویژگی: تخصصی

فراگیران:  همکاران فرهنگی با کد رشته شغلی مدیریت واحد آموزشی(120),مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی(104),مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه(105),مربی امورتربیتی(107),مشاور(320),مشاور تحصیلی(949),کارکنان غیر انتفاعی(9100),حق التدریس بگیر(9200)

زمان ثبت نام:  از3 بهمن تا 15بهمن
شروع دوره: از 10  بهمن و از طریق سامانه رایادرس

فراگیران می بایست برای گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه كرده و در آزمون های پودمانی شركت نمایند. مشاركت در پرسش و پاسخ های الزامی نیست ولی شامل امتیاز می باشد.برنامه زمانی آزمون ها در سامانه رایادرس درج خواهد شد.