نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96063- شناخت خانواده


عنوان دوره: شناخت خانواده

کد: 91301825

ساعت: 12

ویژگی: تخصصی

فراگیران: مشاوران استان

زمان:96/11/23 لغایت 96/11/24

مکان: اردوگاه شهید رجایی محمد آباد

ثبت نام مشاوران استان براساس ثبت نام اولیه در فرم ساز توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی در سامانه ltmsانجام می شود