نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96067-مدیریت امنیت اطلاعات


عنوان دوره: مدیریت امنیت اطلاعات

کد: 93601820

ساعت:  20

ویژگی: تخصصی

فراگیران: کارشناسان فناوری اطلاعات مناطق چهاردگانه( ثبت نام در سامانه LTMS انجام شده است)

زمان برگزاری: 20,19,17 اسفندماه 96 (پنج شنبه، شنبه، یکشنبه) از ساعت 8 لغایت 15
مکان:  مرکز امام جعفر صادق علیه السلام واقع در بلوار شهید عاضی زاده