اطلاعیه انجمن جغرافیا
اطلاعیه انجمن جغرافیا

حداقل کردن حداکثر

انجمن علمی آموزشی جغرافیا عضو می پذیرد .

جهت ثبت نام به سامانه همگام مراجعه نمایند

تکمیل فرم انجمن جغرافیا

ورود به سامانه همگام

نام کاربر : کد ملی

رمز : رمز سامانه همگام (یا فیش حقوقی)

www.hamgam.medu.ir

تماس
تماس

حداقل کردن حداکثر

اطلاعیه همایش
اطلاعیه همایش

حداقل کردن حداکثر

 

 

 

بخشنامه ها
بخشنامه ها

حداقل کردن حداکثر

بخشنامه عضو گیری انجمن جغرافیا