اطلاعیه انجمن جغرافیا
اطلاعیه انجمن جغرافیا

انجمن علمی آموزشی جغرافیا عضو می پذیرد .

جهت ثبت نام به سامانه همگام مراجعه نمایند

تکمیل فرم انجمن جغرافیا

ورود به سامانه همگام

نام کاربر : کد ملی

رمز : رمز سامانه همگام (یا فیش حقوقی)

www.hamgam.medu.ir

همایش ها و کارگاههای انجمن
همایش ها و کارگاههای انجمن

تماس
تماس

اطلاعیه همایش
اطلاعیه همایش

 

 

 

بخشنامه ها
بخشنامه ها

بخشنامه عضو گیری انجمن جغرافیا