نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی تخلیه تلفنی

برگزاری دوره آموزشی تخلیه تلفنی


این دوره آموزشی توسط ، اداره برنامه ریزی با همکاری حراست اداره کل در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار شد

این دوره آموزشی تخلیه تلفنی به مدت 4 ساعت در چهارشنبه 10 بهمن ماه 97 در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار گردید که در این دوره رئیس ادارات ، کارشناسان مسئول و کارشناسان محترم اداره کل و ادارات ناحیه یک و دو و اشکذر ... در این دوره شرکت نمودند.