نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی امور مالی و حسابداری مدارس

برگزاری کارگاه آموزشی امور مالی و حسابداری مدارس


کارگاه آموزشی امور مالی و حسابداری مدارس با حضور مدیران و سرگروه مدیران مناطق در پژوهشکده آیت ا.. خاتمی برگزار گردید.

در راستای اجرای برنامه عملیاتی سالانه گروه مدیران متوسطه دوره دوم

اجرای کارگاه آموزشی در زمینه های مالی ،اداری،اموزشی واجرایی مدارس ضرورت دارد،لذا در بدو امر بنابر درخواست مدیران وهمچنین طی بازدیدهایی که از مدارس صورت گرفته احساس نیاز شد تادر اولویت امر،کارگاه امور مالی برگزارشود.

دراین راستا از رئیس حسابداری ناحیه یک ودو درخواست شد ضمن هماهنگی بایکدیگر باگروه مدیران استان همکاری لازم را داشته باشند. اجرای برنامه با ارائه دستور العمل حسابداری مدارس،ارائه فرمهای جدید وموارد ضروری که هرمدیری باید در مدرسه تحت امر خود به آن آگاه باشداز ساعت ۸الی ۱۲عنوان شد .

در پایان کارگاه به پرسشهای همکاران مدیر پاسخ داده شد.ازجناب آقای دکتر دانافر مدیر کل محترم وهمچنین جناب آقای دکتر ارجمندی که دقایقی را در جمع عزیزان مدیر حضور یافتند ببنهایت سپاسگزاریم .