نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

96023-دوره آموزشی توانمندسازی نیروهای حوزه معاونت پرورشی

96023-دوره آموزشی توانمندسازی نیروهای حوزه معاونت پرورشی


عنوان دوره: فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی / رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران

کد دوره:99505907 / 99505908

ساعت دوره: 12+12=24 ساعت

ویژگی دوره: تخصصی

فراگیران: معاونین و مربیان پرورشی و کارشناسان حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی ادارات تابعه

روش ثبت نام:

ثبت نام اولیه توسط فراگیر در سایت معاونت پژوهش و برنامه ریزی این اداره کل به نشانیtstc.yazdedu.ir   

ثبت نام قطعی توسط کارشناس آموزش نیروی انسانی محل خدمت در سامانه LTMS پس از تایید معاونت پرورشی

روش اجرا: در قالب اردوی آموزشی سه روزه و  به صورت کارگاهی به تفکیک خواهران و برادران

فرم ثبت نام اولیه فراگیران دوره

مرحله دوم - همکارانی که در مرحله اول (شهریورماه) حضور نداشتند

زمان ثبت نام اولیه توسط فراگیر: خواهران و برادران: 11/09/96 الی 24/09/96

زمان ثبت نام قطعی توسط کارشناس: خواهران و برادران: 25/09/96 الی 30/09/96

زمان برگزاری:

خواهران: 02/10/96 الی 04/10/96

برادران: 04/10/96 الی 06/10/96

* زمان پذیرش روزهای 02/10/96 و 04/10/96 ساعت 14 می­باشد.

مکان برگزاری: اردوگاه شهید رجایی محمدآباد

مرحله اول

زمان ثبت نام اولیه توسط فراگیر: خواهران و برادران: 07/06/96 الی 14/06/96

زمان ثبت نام قطعی توسط کارشناس: خواهران و برادران: 15/06/96 الی 16/06/96

زمان برگزاری:

خواهران: 19/06/96 الی 21/06/96

برادران: 21/06/96 الی 23/06/96

* زمان پذیرش روزهای 19/06/96 و 21/06/96 ساعت 16 می­باشد.

مکان برگزاری: اردوگاه شهید صدوقی سانیچ