نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

97011 - دوره بدوخدمت سرباز معلمان

97011 - دوره بدوخدمت سرباز معلمانعنوان دوره: مهارتهای بدوخدمت معلمان

کد دوره: 91402409

ساعت: 54

ویژگی : تخصصی

شرایط فراگیران  :  سرباز معلمان

زمان برگزاری :

سرباز معلمان ناحیه 1و2 : از تاریخ 97/06/10 تا 97/06/19 از ساعت 8 تا 14

سرباز معلمان سایر مناطق: از تاریخ 97/06/10 تا 97/06/17 از ساعت 8 تا 16

مکان برگزاری: خیابان انقلاب - کوچه جنب حسینیه آقا- دبیرستان دوره اول شاهد آقا

 

ایام هفته  ناحیه یک  ناحیه دو 
زنگ اول  زنگ دوم  زنگ سوم  * زنگ اول  زنگ دوم  زنگ سوم  *
شنبه 97/6/10 سنجش  تربیتی  طراحی  * تربیتی  سنجش  روش وفنون  *
یک شنبه 97/6/11 سنجش  تربیتی  طراحی  * روش وفنون  سنجش  تربیتی  *
دوشنبه 97/6/12 تربیتی  سنجش  روش وفنون  * سنجش  روش وفنون  تربیتی  *
سه شنبه 97/6/13 تربیتی  سنجش  روش وفنون  * سنجش  تربیتی  طراحی  *
چهارشنبه 97/6/14 روش وفنون  سنجش  تربیتی  * تربیتی  روش وفنون  سنجش  *
پنچ شنبه 97/6/15 تربیتی  طراحی  روش وفنون  * طراحی  تربیتی  طراحی  *
شنبه 97/6/17 طراحی تربیتی  آیین آموزش  * روش وفنون  طراحی  تربیتی  *
یک شنبه 97/6/18 روش وفنون  روش وفنون  آیین آموزش  * امتحانات  آیین آموزش  روش وفنون  *
دوشنبه 97/6/19 امتحانات  امتحانات    * آیین آموزش  آیین آموزش  امتحانات  *

 

ایام هفته  اول مناطق  دوم مناطق 
زنگ اول  زنگ دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم  زنگ اول  زنگ دوم  زنگ سوم  زنگ چهارم 
شنبه 97/6/10 روش وفنون  طراحی  سنجش  تربیتی  طراحی  روش وفنون  تربیتی  سنجش 
یک شنبه 97/6/11 طراحی  روش وفنون  سنجش  تربیتی  تربیتی  طراحی  روش وفنون  سنجش 
دوشنبه 97/6/12 * تربیتی  طراحی  سنجش  روش وفنون  طراحی  سنجش  تربیتی 
سه شنبه 97/6/13 روش وفنون  طراحی  تربیتی  سنجش  طراحی  روش وفنون  سنجش  تربیتی 
چهارشنبه 97/6/14 سنجش  آیین آموزش  روش وفنون  تربیتی  امتحانات  تربیتی  آیین آموزش  سنجش 
پنچ شنبه 97/6/15 روش وفنون  امتحانات  تربیتی  امتحانات  * روش وفنون  امتحانات  تربیتی 
شنبه 97/6/17 آیین آموزش  روش وفنون  امتحانات  تربیتی  تربیتی  آیین آموزش  روش وفنون  امتحانات