نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

97012 - فرهنگ ترافیک و ایمنی

97012 - فرهنگ ترافیک و ایمنیعنوان دوره: فرهنگ ترافیک و ایمنی

کد دوره: 91303801

ساعت: 12

ویژگی : عمومی

شرایط فراگیران  :  کارکنان اداری ناحیه 1و 2 و اداره کل

زمان برگزاری :  سه شنبه و چهارشنبه 23 و 24 مرداد ماه از ساعت 16:30 تا 20

مکان برگزاری:  سالن اندیشه اداره آموزش و پرورش ناحیه یک