نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

97016-کارگاه یک روزه Autodesk Maya

97016-کارگاه یک روزه Autodesk Mayaمدت کارگاه : 8 ساعت  

شرایط فراگیران  : مخصوص هنرآموزان رشته کامپیوتر شاخه کاردانش

زمان برگزاری :  پنج شنبه 19 مهر ماه از ساعت 8:00  تا 17

مکان برگزاری:  هنرستان کاردانش 15 خرداد