نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

98010- دوره بدوخدمت سرباز معلمان

98010- دوره بدوخدمت سرباز معلمانعنوان دوره: مهارتهای بدوخدمت معلمان

کد دوره: 91402409

ساعت: 54

ویژگی : تخصصی

شرایط فراگیران  :  سرباز معلمان

زمان برگزاری : از شنبه  1398/06/02  الی یکشنبه  1398/06/10

ایام هفته کلاس   یک     (ناحیه 2-مهریز)   کلاس     دو      (ناحیه1-زارچ-اشکذر)   کلا س سه (شهرستان-مناطق)
زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ اول زنگ دوم زنگ سوم زنگ چهارم
شنبه
1398/06/02
اصول طراحی آموزشی   روان شناسی تربیتی روش ها و فنون تدریس   روان شناسی تربیتی روش ها و فنون تدریس اصول طراحی آموزشی    روش ها و فنون تدریس اصول طراحی آموزشی روان شناسی تربیتی روان شناسی تربیتی
یکشنبه
1398/06/03
روش ها و فنون تدریس روان شناسی تربیتی سنجش وارزشیابی   روان شناسی تربیتی سنجش وارزشیابی روش ها و فنون تدریس   سنجش وارزشیابی روش ها و فنون تدریس روان شناسی تربیتی سنجش وارزشیابی
دوشنبه
1398/06/04
روش ها و فنون تدریس اصول طراحی آموزشی روان شناسی تربیتی   اصول طراحی آموزشی روان شناسی تربیتی روش ها و فنون تدریس   روان شناسی تربیتی روش ها و فنون تدریس اصول طراحی آموزشی روان شناسی تربیتی
سه شنبه
1398/06/05
روان شناسی تربیتی سنجش وارزشیابی روش ها و فنون تدریس   روش ها و فنون تدریس روان شناسی تربیتی سنجش وارزشیابی   سنجش وارزشیابی روش ها و فنون تدریس روان شناسی تربیتی سنجش وارزشیابی
چهار شنبه
1398/06/06
سنجش وارزشیابی روش ها و فنون تدریس روان شناسی تربیتی   روش ها و فنون تدریس روان شناسی تربیتی سنجش وارزشیابی   روان شناسی تربیتی نجش وارزشیابی روش ها و فنون تدریس -
پنج شنبه
1398/06/07
اصول طراحی آموزشی سنجش وارزشیابی روش ها و فنون تدریس   نجش وارزشیابی روش ها و فنون تدریس اصول طراحی آموزشی   روش ها و فنون تدریس اصول طراحی آموزشی اصول طراحی آموزشی -
شنبه
1398/06/09
روان شناسی تربیتی سنجش وارزشیابی -   سنجش وارزشیابی روان شناسی تربیتی -   - - - -
یکشنبه
1398/06/10
روان شناسی تربیتی اصول طراحی آموزشی -   اصول طراحی آموزشی روان شناسی تربیتی -   - - - -
سنجش و ارزشیابی روش ها وفنون تدریس روان شناسی تربیتی اصول طراحی آموزشی
آقای فاضل برزگر بفروئی(10ساعت)  آقای ناصر حکمت نیا(12ساعت) آقای جلال ایرانی زاده (14ساعت) آقای نادی پور(8ساعت)